Prawa autorskie

Wyłącznym właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów zawartych w serwisie jest firma Sterta.pl

Sterta.pl ul. Lubelska 43 A 10-410 Olsztyn tel. 500 800 842

Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów z niniejszej strony internetowej bez zgody firmy Sterta.pl (pisemna umowa) stanowi złamanie ustawy o prawie autorskim. Wobec wszystkich podmiotów naruszających prawo autorskie wszczęte będzie odpowiednie postępowanie sądowe. Ponadto zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim firma Sterta.pl, której autorskie prawa majątkowe zostaną naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Licencja na jeden film kosztuje 1500 PLN rocznie lub 3500 PLN bezterminowo. Cennik ten stanowi podstawę wyliczenia odszkodowania wobec podmiotów, które bezprawnie wykorzystują nasze materiały.

Właścicielem praw autorskich do wszystkich materialów zawartych w serwisie w dziale "Seksoholiczki" jest firma AMK - PROMOTION